Asterakia
Για να μπορέσετε να διαβάσετε και να απαντήσετε στα θέματα του forum Αστεράκια θα πρέπει να συνδεθείτε.

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό σας παρακαλώ να πατήσετε στο κουμπί της εγγραφής.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα είστε μέλος στην πιο τρελή παρέα μαμάδων.

Σας περιμένουμε!

Για τους γονείς και τα Αστεράκια τους


Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Πώς να διοριστείτε στο δημόσιο

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

1Πώς να διοριστείτε στο δημόσιο Empty Πώς να διοριστείτε στο δημόσιο Την / Το Τρι Οκτ 20, 2009 9:23 am

Mamma El

Mamma El
Admin
Admin
Τη διαδικασία επιλογής τακτικού προσωπικού διενεργούν: α. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού β. Οι ίδιοι οι φορείς υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ που δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ΟΤΑ α΄ βαθμού για το μη διοικητικό προσωπικό τους, κ.λπ.) Η δημοσιότητα των προκηρύξεων εξασφαλίζεται είτε με τηδημοσίευση της έκδοσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη την επικράτεια και σε μία τοπική της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδεται, με την ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, και με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου όλων των προκηρύξεων στο «Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης γίνεται ανάρτηση της προκήρυξης στα κατά τόπους νομαρχιακά καταστήματα ενώ πληροφορίες παρέχονται και από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (το 1464 είναι το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο).

Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεταισαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του γραπτού διαγωνισμού και δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας. Οι προκηρύξεις διατίθενταιδωρεάναπό το Εθνικό Τυπογραφείο (Σολωμού 51 Αθήνα), καθώς και από όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας.

Αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες:

● Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και νομαρχία, στις οποίες επιθυμεί να διοριστεί.

● Στην ίδια προκήρυξη ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

● Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, μαζί με παράβολο πέντε ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε δημόσιο ταμείο (η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του ΑΣΕΠ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης).
Η επιλογή των υποψηφίων με διαδικασία από το ΑΣΕΠ

Η επιλογή των υποψηφίων όταν η διαδικασία διεξάγεται από το ΑΣΕΠ γίνεται:

α.Με γραπτό διαγωνισμό:

● Με γραπτό διαγωνισμό επιλέγεται το προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικών κλάδων ή ειδικοτήτων, μεταφραστές, δακτυλογράφοι- στενογράφοι, κ.λπ. (άρθρο 15 του ν. 2190/1994). (Αν το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να διενεργήσει γραπτό διαγωνισμό μέσα σε πέντε (5) μήνες από τότε που ο οικείος φορέας θα υποβάλει σχετικό αίτημα, οι θέσεις είναι δυνατόν να καλυφθούν με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας).

● Βασικό κριτήριο είναι η βαθμολογία των υποψηφίων, με άριστα το 100 και βάση το 60 ● Η βαθμολογία όμως προσαυξάνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Διδακτορικός τίτλος β) Μεταπτυχιακός τίτλος γ) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών δ) Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης ε) Εντοπιότητα β.Με σειρά προτεραιότητας:

● Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τις οποίες δεν απαιτείται γραπτός διαγωνισμός (π.χ. υποψήφιοι με πτυχίο ή δίπλωμα πολιτικού μηχανικού, γεωπόνου, ψυχολόγου, κ.λπ.)

● Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

α) Τίτλοι σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, βασικός τίτλος σπουδών, κ.λπ.)

β) Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (για το 35% των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε φορέα κατά κλάδο ή ειδικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία, εκτός εάν αυτή προβλέπεται ως απαραίτητο τυπικό προσόν)

γ) Γνώση ξένης γλώσσας δ) Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ συναφών με το αντικείμενο της θέσης ε) Εντοπιότητα στ) Η αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται με ειδική γραπτή δοκιμασία (test) που διενεργείται από το ΑΣΕΠ ανεξάρτητα από την εκάστοτε προκήρυξη. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

α) Αριθμός τέκνων β) Χρόνος ανεργίας γ) Χρόνος εμπειρίας δ) Ηλικία ε) Εντοπιότητα γ.Με επιλογή από επιτροπή προκειμένου για ειδικό επιστημονικό προσωπικό και υπαλλήλους επί θητεία Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων
Επιλογή με διαδικασία από τον ίδιο φορέα

Η επιλογή των υποψηφίων όταν η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο το φορέα γίνεται:

α.Με σειρά προτεραιότητας - Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (άθροισμα μονάδων για τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία κ.λπ.)

β.Με επιλογή από επιτροπή προκειμένου για ειδικό επιστημονικό προσωπικό ● Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων Όταν η διαδικασία επιλογής προσωπικού διεξάγεται από τον ίδιο το φορέα, το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο νομιμότητας τόσο της προκήρυξης όσο και των πινάκων με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Διαδικασία διορισμού:

● Ανακοινώνονται οι πίνακες με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων ● Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης ● Για την κατάθεση της ένστασης απαιτείται παράβολο είκοσι πέντε (25) ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε δημόσιο ταμείο ● Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, οριστικοποιούνται οι πίνακες και καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, οι οποίοι και δημοσιεύονται στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ● Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων καλούνται από τους οικείους φορείς να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

● Εκδίδεται από τους οικείους φορείς η ατομική πράξη διορισμού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (για θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ)

● Κοινοποιείται η απόφαση διορισμού στον ενδιαφερόμενο ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία σε ορισμένη προθεσμία.
Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό

1.Με γραπτό διαγωνισμό πληρούνται οι θέσεις τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται οποιοσδήποτε των κατωτέρω αναφερόμενων τίτλων α. πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων ή αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας ή φιλοσοφικών και παιδαγωγικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής β. πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα της Σχολής Στατιστικής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της πρώην Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά γ. απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού- επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξαταξίου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικούεπαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών- γραμματέων ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.

2.Με γραπτό διαγωνισμό και προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα πληρούνται οι θέσεις μεταφραστών, διερμηνέων και μεταφραστών- διερμηνέων, οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι θέσεις για τις οποίες εκτός του τίτλου σπουδών απαιτείται και ορθοφωνία.

Για προσωπικό των κλάδων των οποίων η κύρια εργασία συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια ζωής προσώπων, όπως ο κλάδος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οικεία υπηρεσία μπορεί, για τη διακρίβωση του δείκτηνοημοσύνης, της αντίληψης, της ετοιμότητας αντιμετώπισης συνήθων ή έκτακτων καταστάσεων, των σχετικών αντιδράσεων και γενικώς των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων να ζητήσει, εκτός από τη λοιπή εξεταστέα ύλη: α) γραπτή για τα θέματα αυτά εξέταση των υποψηφίων ή β) εξέτασή τους με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή γ) και τα δυο. Μπορεί επίσης να ζητήσει να γίνει συνέντευξη με τους υποψηφίους. Για το αίτημα της υπηρεσίας αποφασίζει το Α.Σ.Ε.Π. Τα προαναφερόμενα πρέπει να προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η συνέντευξη ενεργείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή στην οποία μετέχουν ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικοί επιστήμονες ή τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού. Η επιτροπή συγκροτείται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον πρόεδρό της. Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, έχουν πετύχει κατά σειρά επιτυχίας τους και μέχρι τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Η Κεντρική Επιτροπή, με βάση την εισήγηση της επιτροπής μπορεί, βάσει της συνέντευξης, να αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή της από το διορισμό στη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιτυχόντα στο διαγωνισμό υποψήφιο. Στηνπερίπτωση αυτήν καλεί τον επόμενο στη σειρά βαθμολογίας υποψήφιο και ούτω καθ΄ εξής μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.
Προσωπικό ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη διενεργεί ο οικείος φορέας. Η δημοσιότητα των ανακοινώσεων πρόσληψης εξασφαλίζεται με την ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο κατάστημα του φορέα, καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που αυτός εδρεύει. Επίσης με τη δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

Πληροφορίες για ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου παρέχονται και από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1464.

ΗΔιαδικασία Υποβολής είναι η παρακάτω:

- υποβολή των αιτήσεων σε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία - κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας - υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας - οριστικοποίηση των πινάκων. Η διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται ως εξής:

Βασικό κριτήριο πρόταξης των υποψηφίων είναι η εντοπιότητα.

Η σειρά κατάταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν για καθένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) χρόνος ανεργίας β) αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας γ) αριθμός ανήλικων τέκνων δ) βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) ε) ηλικία στ) εμπειρία (μόνο όταν ορίζεται ως προσόν από την οικεία ανακοίνωση).


Κώδικας:
http://georgelaios.blogspot.com/2009/10/blog-post_1875.html


_________________
Τα Αστεράκια στο Facebook
Πώς να διοριστείτε στο δημόσιο ABKop2Πώς να διοριστείτε στο δημόσιο N3m2p2

http://mammaelpress.blogspot.com
http://mammael.blogspot.com
http://homedesignbyelkal.blogspot.com
Να διαβάζετε τις ανακοινώσεις των διαχειριστών για την καλύτερη πλοήγηση σας στο forum!
Πριν δημοσιεύσετε ένα νέο θέμα σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει ήδη στο forum!
Να αναφέρετε πάντα την πηγή προέλευσης ενός άρθρου!
https://www.facebook.com/group.php?gid=56916183326&ref=mf

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης